Privacy beleid

Verwerkingen van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden door Verdala zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Verdala verhuurt vakantie accommodaties van derden aan Nederlandse vakantiegangers en geeft informatie over de desbetreffende accommodaties, parken en omgeving waarin dit park zich bevindt. Bij het reserveren van deze accommodaties legt Verdala persoonsgegevens vast. Die gegevens worden ook gebruikt voor de interne bedrijfsvoering van Verdala, zoals het financieel beheer, management en beleidsdoeleinden. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor het verrichten van marketingonderzoek en onderzoek ten behoeve van de dienstverlening, het voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen en de verantwoording aan derden.

Verdala verzamelt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de reservering van de reis. Afhankelijk van de relatie die de reiziger met Verdala heeft, worden uw gegevens in afzonderlijke persoonsgegevensverwerkingen opgenomen. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen is:

Verdala Family Holidays
Steenovenweg 5
5708 HN Helmond
Telefoon: 0492-700292

 

De klant van Verdala

Als u gebruikt maakt van de website van Verdala, zullen er in eerste instantie geen gegevens over u vast gelegd worden. Door een account aan te maken of door een reservering te plaatsen, dienen wij voor de uitvoering van deze taken enkele gegevens over u vast te leggen. Dit zijn met name:

  • Personalia, kenmerken en contactgegevens van de reiziger;

Wij delen uw persoonsgegevens in geval van reservering met de camping-, park- of resorteigenaar en/of eigenaar van de accommodatie.

 

Vastleggen van gegevens bij klachten en incidenten

Ook in geval van klachten of bij geweldsincidenten, zoals intimidatie, agressie en geweld richting medewerkers of richting medewerkers van de campings, resorts en parken, kunnen door ons gegevens worden vastgelegd. In geval van geweldsincidenten is dit vooral ook ter bewaking van de goede orde en veiligheid van de medewerkers en de klanten. Belangen die voor Verdala zwaar wegen. Het kan in dat geval voor Verdala noodzakelijk zijn gegevens over het incident vast te leggen, zoals de naam van de persoon die op zodanige wijze de veiligheid of goede orde heeft verstoord dat maatregelen in de vorm van een bezoekersverbod nodig zijn. De betreffende personen worden hierover geïnformeerd.

Betrokkenen kunnen schriftelijk om kennisneming dan wel verbetering van de gegevens verzoeken. Neemt u hiervoor contact op met de Privacy Coördinator per post:

Verdala
T.a.v. Privacy coördinator
Steenovenweg 5
5708 HN Helmond

Indien u vragen of opmerkingen heeft over hoe Verdala omgaat met uw privacy of het verwerken van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Privacy Coördinator.

U kunt uw e-mail sturen naar privacy@verdala.nl.

 

Gegevens over campings, parken en resorts

Naast gegevens van klanten worden door ons enkele gegevens bijgehouden van camping, resort en parkeigenaren waar de accommodaties zich bevinden. Het gaat hierbij om de contactgegevens van de eigenaar en de camping/park/resort.

 

Vastleggen van gegevens van online bezoekers

De website van Verdala kunt u anoniem raadplegen. Verdala is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van de website. Statistische gegevens, die iets zeggen over het gebruik van deze website en die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld. Deze informatie kan worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Verdala haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Daarbij worden geen persoonsgegevens vastgelegd.

Verdala maakt daarbij gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. IP-adressen worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie van bezoekers en worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt.

Wanneer u buiten kantooruren via deze website per-email reageert, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om te reageren op uw vraag of informatieverzoek.

 

Uw privacyrechten

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn of verwijderen;
  • bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
  • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde; en/of
  • eventueel eerder gegeven toestemming in te trekken.

Deze rechten zijn in veel gevallen aan voorwaarden gebonden, en daarom niet absoluut. Bij een verzoek zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen als uw verzoek complex is. We zullen u in dat geval informeren.

U kunt uw verzoek, zoals een verzoek om kennisneming of verbetering van de gegevens, schriftelijk indienen. Om aan uw verzoek te kunnen voldoen moeten wij uw identiteit kunnen vaststellen. U dient daarom bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort te voegen. Wij vragen u daarbij het BSN-nummer en uw foto af te schermen of zwart te maken. U kunt daarbij ook gebruikmaken van een speciaal daarvoor bedoelde app van de Rijksoverheid.

Voor het indienen van een verzoek kunt u per post contact opnemen met de Privacy Coördinator:

Verdala
T.a.v. Privacy Coördinator
Steenovenweg 5
5708 HN Helmond

Op dit adres kunt u ook terecht indien u vragen of klachten heeft over de manier waarop Verdala met uw gegevens omgaat, of als u informatie zoekt over de regeling met betrekking tot agressie en geweld in verband met het afhandelen van incidenten bij Verdala.

U heeft daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor de contactgegevens de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wijzigingen

Verdala behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Check daarom regelmatig het privacybeleid voor eventuele updates.