Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden van Verdala Family Holidays zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten betreffende de huur van de Accommodaties tussen Opdrachtgever en Verdala.

1.1 Garantieregeling

Touroperators die pakketreizen aanbieden zijn wettelijk verplicht garantiemaatregelen te treffen door bijvoorbeeld aangesloten te zijn bij een garantiefonds.

Verdala biedt geen pakketreizen aan en valt daarom niet onder deze regeling.

Artikel 2. Definities

Accommodatie: De door Verdala aangeboden vakantieverblijven zoals bungalows, chalets, appartementen, stacaravans en vakantieplaatsen zoals staanplaatsen voor de caravan/tent etc.

Eigenaar: De Eigenaar van de vakantieverblijven en vakantieplaatsen, vaak is dit tevens de Eigenaar van de camping, het park of het resort.

Medereiziger: De personen die door de Reiziger bij de boeking zijn aangemeld en deel uitmaken van het reisgezelschap.

Opdracht: De overeenkomst tussen de Reiziger en Verdala, waarbij Verdala zich tegenover de Reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen.

Park: De camping, het park of het resort waar de Accommodatie zich bevindt.

Reissom: Basis huurkosten inclusief Reserveringskosten, eventuele kortingen, overige kosten en premie annuleringsverzekering, exclusief ter plaatse te betalen kosten.

Reiziger:

  1. De opdrachtgever (aanmelder), of
  2. Anderen dan de opdrachtgever namens wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit en die deze overeenkomst aanvaardt.

Reserveringskosten: Het bedrag dat Verdala in rekening brengt voor haar dienstverlening.

Website: De Website die Verdala gebruikt voor het aanbieden van de Accommodaties.

Werkdagen: Maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen.

Artikel 3. De reservering en overeenkomst

3.1 De overeenkomst

3.1.1 De Reiziger kan een Accommodatie online via de Website van Verdala reserveren.

De Reiziger dient op het moment van reservering minimaal 21 jaar zijn. De Reiziger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle Medereizigers die worden aangemeld en die hem vergezellen.

3.1.2 Na deze reservering ontvangt de Reiziger een bevestiging per e-mail dat de reservering door Verdala is ontvangen. Binnen 3 Werkdagen worden de gegevens van de Reiziger gecontroleerd op juistheid en ontvangt de Reiziger van Verdala de bevestiging dat de Accommodatie is geboekt. Deze bevestigings-e-mail is tevens de overeenkomst die hiermee tot stand is gekomen tussen de Reiziger en Verdala.

3.1.3 Als de Reiziger geen e-mail heeft ontvangen dan is er mogelijk iets misgegaan bij de reservering en dient de Reiziger contact op te nemen met Verdala, bij gebreke waarvan kan door de Reiziger geen beroep op de reservering worden gedaan.

3.2 Weigeren reservering

Er zijn vakantieparken die geen reserveringen accepteren van een reisgezelschap die bestaan uit jongeren. Verdala behoudt zich daarom het recht voor om die reserveringen te weigeren.

Verder behoudt Verdala zich het recht voor om een reservering te weigeren indien vermoed wordt dat de Accommodatie zal worden gebruikt in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Herroepingsrecht

Gemaakte boekingen zijn wettelijk definitief. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op diensten betreffende de huur van Accommodaties.

Artikel 4. Prijzen en kosten

4.1 Prijzen

4.1.1 De vermelde prijzen zijn per Accommodatie per nacht, tenzij anders vermeld.

4.1.2 Een combinatie van kortingen is niet mogelijk.

4.1.3 Verdala behoudt zich het recht voor om de Reissom te wijzigen indien verhoging van overheidsheffingen of belastingen daartoe aanleiding geven.

4.1.4 Eventuele kortingsacties gelden niet voor reeds bestaande overeenkomsten.

4.2 Reserveringskosten

De Reserveringskosten bedragen 22,50 per reservering.

4.3 Overige kosten

Dit zijn de kosten voor bedlinnen, baby bedje hond, wifi, airco in de Accommodatie etc. Indien deze kosten direct bij de reservering te boeken zijn, zullen deze in deze categorie vallen. Indien dit niet het geval is, zullen ze vallen onder de categorie ‘kosten ter plaatse’, zie Artikel 4.5.

4.4 Kosten ter plaatse

Sommige kosten dienen ter plaatse te worden voldaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld toeristenbelasting. Ook komt het voor dat het bedlinnen, de wifi of airco voor de Accommodatie ter plaatse betaald dient te worden. Wij zullen deze informatie zoveel mogelijk op de Website vermelden.

4.5 Waarborgsom

De waarborgsom is een bedrag dat betaald dient te worden bij aankomst op het park, als een voorschot op eventuele schade die tijdens het verblijf door (toedoen van) de Reiziger of Medereiziger wordt veroorzaakt. Ook eventuele contractuele boetes kunnen met de waarborgsom worden verrekend. De Accommodatie dient te allen tijde schoon en netjes te worden achtergelaten. Indien de Accommodatie niet schoon of met beschadiging wordt achtergelaten, kan de waarborgsom worden ingehouden. Verdala neemt geen enkel verantwoording voor heffing en/of terugbetaling van deze waarborgsom.

4.6 Voorkeur

De voorkeurskosten bedragen € 5,- per voorkeur. Een voorkeur biedt geen garantie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het niet doorgaan van een voorkeur. De voorkeurskosten zijn administratiekosten en kunnen achteraf niet worden gerestitueerd. Voorkeuren (ook wel genoemd: preferenties) ten aanzien van de Accommodaties zoals de ligging e.d. moeten direct bij reservering worden doorgegeven. Verdala geeft deze voorkeuren door aan het park. De uitvoering hiervan kan door Verdala niet worden gegarandeerd.

Artikel 5. Factuur en betalen

5.1 Factuur

Binnen 3 Werkdagen na de bevestigingsemail van Verdala ontvangt de Reiziger de factuur per email. De Reiziger dient de factuur te controleren en deze binnen 8 dagen te betalen.

5.2 Betaling

5.2.1 Binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur dient 30% van de Reissom te worden betaald. Uiterlijk 10 weken voor de aankomstdatum betaalt de Reiziger het restant van de factuur.

5.2.2 Indien de overeenkomst binnen 10 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, dient de volledige Reissom te worden betaald meteen na ontvangst van de bevestigings-e-mail.

5.3 Niet betalen binnen de betalingstermijn

5.3.1 Indien de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden, behoudt Verdala zich het recht voor de reservering te annuleren en de Reiziger aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten.

5.3.2 In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing conform Artikel 6.3 en zullen de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten worden verrekend.

5.3.3 Verdala behoudt zich het recht voor om de vordering namens het park of de Eigenaar van de Accommodatie uit handen te geven aan een derde (bijvoorbeeld een incassobureau). Alle daarmee gemoeide gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, evenals de (wettelijke) rente zullen dan op de Reiziger worden verhaald.

Artikel 6. Wijziging of annulering

6.1 Wijzigingen door de Reiziger

6.1.1 Wijzigingskosten bedragen € 30 per wijziging.

6.1.1 Wijzigingsverzoeken na de totstandkoming van de overeenkomst, kunnen door de Reiziger per e-mail bij Verdala worden ingediend.

6.1.2 Als de wijziging van de overeenkomst mogelijk is, zal er een nieuwe berekening van de Reissom worden gemaakt (indien nodig).

6.1.3 Wijzigingsverzoeken kunnen tot 28 kalenderdagen voor vertrek worden doorgevoerd.

6.1.4 Onderstaande wordt verstaan onder wijzigingsverzoeken:

  • Wijzigen van het personen aantal
  • Reserveren van bed- en handlinnen
  • Reserveren van kinderbedje
  • Wijzigen van een Medereiziger (indien er een extra Medereiziger bijkomt, kunnen hieraan extra kosten verbonden zijn)
  • Indien de hoofdreiziger verhinderd is, kan de boeking worden overgenomen door een andere Reiziger of geheel andere familie. Er zijn parken die deze wijziging niet accepteren en dit zien als een annulering. In dat geval dienen wij annuleringskosten in rekening te brengen.

6.1.5 Wat niet onder wijzigingsverzoeken valt zijn o.a.:

Een wijziging van de vertrek- of aankomstdatum, een wijziging van camping, wijziging van Accommodatie of het inkorten van de datum wordt gezien als een annulering van de reis. Zie hiervoor Artikel 6.3 Annulering door Reiziger.

6.1.6 Indien het wijzigingsverzoek wordt afgewezen, blijft de originele overeenkomst in stand.

6.2 Annulering door Reiziger

6.2.1 De reiziger kan de overeenkomst voor de vertrekdatum annuleren. Naast de reserveringskosten is de reiziger de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: de aanbetaling;
– Bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 60% van de reissom;
– Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de vertrek dag: 90% van de reissom.
– Bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige reissom

6.2.2 Als het annuleringsbeleid van de parken sterk afwijkt van bovenstaande dan hanteren wij  hetzelfde beleid als de parken. In dit geval wordt dit duidelijk vermeld bij de accommodatie op het tabblad “boekingsinfo”.

6.3 Wijziging of annulering door Verdala

6.3.1 Elke onaannemelijke fout in de prijsstellingen geeft Verdala het recht de overeenkomst te annuleren en een nieuwe overeenkomst aan te bieden. De Reiziger kan deze overeenkomst opnieuw accepteren of niet. Deze fout of vergissing in prijsstelling kan op een later tijdstip door Verdala ontdekt worden. Indien de Reiziger zelf deze fout of vergissing ontdekt, dient hij zo snel mogelijk contact op te nemen met Verdala.

6.3.2 In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden kan Verdala de reservering opzeggen. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan:

  1. Dat de Accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld door wateroverlast, bosbrand of wanprestatie van het park of de Eigenaar van de Accommodatie);
  2. Dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van de Accommodatie door de Eigenaar van de Accommodatie, dubbel geplaatste reservering of een faillissement van het park of de Eigenaar van de Accommodatie.

Verdala stelt de Reiziger hiervan direct met opgave van reden telefonisch of schriftelijk op de hoogte.

6.3.3 Verdala zal in dit geval trachten een gelijkwaardige alternatieve Accommodatie te zoeken en aanbieden aan de Reiziger.

6.3.4 Indien er geen passend alternatief beschikbaar is of indien de Reiziger niet akkoord gaat met het geboden alternatief, zal Verdala de reeds betaalde Reissom terugstorten zonder enige schadevergoeding te zijn verschuldigd.

Artikel 7. De reis en reisinformatie

7.1 De reis

7.1.1 Het reizen van en naar de geboekte Accommodatie wordt door de Reiziger zelf verzorgd en is geheel voor zijn rekening en risico.

7.1.2 De Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, rijbewijs, groene kaart, vignet of andere documenten die nodig zijn om de reis naar de bestemming te maken.

7.1.3 De Reiziger dient zelf zorg te dragen voor alle verplichte inentingen voor personen en (huis)dieren.

7.1.4 Indien de Reiziger de reis niet geheel kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document zoals in Artikel 7.2 en 7.3 komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn eigen rekening. Verdala neemt geen enkel verantwoording voor het niet in orde zijn van de juiste reisdocumenten en of het ontbreken van de verplichte inentingen of gezondheidsverklaringen.

7.2 Reisinformatie

7.2.1. Verdala stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 kalenderdagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf in het bezit van de Reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van Verdala kan worden gevergd.

7.2.2 Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 kalenderdagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geeft Verdala aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de Reiziger worden gesteld.

7.3 Aankomst en vertrek

7.3.1 De tijden van het inchecken en uitchecken verschillen per park en staan vermeld op de reisbescheiden.

7.3.2 Vroegere aankomst is op eigen risico.

7.3.3 Bij verwachte verlate aankomst dient de Reiziger dit rechtstreeks telefonisch aan de beheerder van de Accommodatie te melden.

7.3.4 Bij geen gehoor dient door de Reiziger telefonisch contact te worden opgenomen met Verdala.

7.3.5 Indien het park niet op de hoogte is gesteld van de verlate aankomst dan blijft de Accommodatie maximaal 24 uur na einde aankomsttijd gereserveerd voor de Reiziger.

7.3.6. Indien de Reiziger niet binnen deze 24 uur arriveert of zich anderszins binnen deze periode bij het park of Verdala heeft gemeld, wordt de reservering geacht te zijn geannuleerd onder de voorwaarden van Artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden.

7.3.7 Voor alle reserveringen geldt dat bij latere aankomst of vervroegd vertrek de kosten voor de gehele gereserveerde periode verschuldigd zijn.

Artikel 8. Het park

8.1 kosten faciliteiten/activiteiten/diensten

Op onze Website kan de Reiziger zien welke faciliteiten er aanwezig zijn op het park. Het kan voorkomen dat er kosten verbonden zijn aan het gebruik van deze faciliteiten. Verdala is niet aansprakelijk voor onverwacht ter plaatse berekende of wijzigende kosten voor het gebruik van faciliteiten of diensten.

8.2 Openingstijden faciliteiten/activiteiten/diensten

Verdala kan niet garanderen dat alle faciliteiten altijd geopend zijn. Zeker in het laagseizoen kan het voorkomen dat enkele faciliteiten gesloten zijn of enkele diensten niet worden aangeboden. Indien de openingstijden bij ons bekend zijn, zullen wij deze vermelden op de Website. Verdala kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in openingstijden of diensten die niet aangeboden worden.

Artikel 9. De Accommodatie

9.1 Doeleinden

De Accommodaties mogen uitsluitend worden gebruikt voor vakantie doeleinden.

9.2 Maximaal toegestane personen

Bewoning van de door u gereserveerde Accommodatie met meer dan bij boeking opgegeven maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby’s) als vermeld op onze Website is niet toegestaan. Het park kan u in dit geval toegang tot de Accommodatie weigeren. De Reiziger heeft hierbij geen recht op schadevergoeding. Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van het park te vragen.

9.3 Staat van de Accommodatie

9.3.1 De Accommodatie wordt in goede staat door de Eigenaar aan de (Mede)Reizigers ter beschikking gesteld. Indien de (Mede)Reizigers van mening zijn dat daarvan geen sprake is, dient deze dit onmiddellijk te melden.

9.3.2 (Mede)Reiziger is verplicht het gehuurde en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen. (Mede)Reiziger zal de Accommodatie bij vertrek in bezemschone toestand achterlaten. Alle schade welke door de (Mede)Reiziger aan de Accommodatie is aangebracht, dient door de (Mede)Reiziger voor vertrek aan de Eigenaar te worden gemeld en dient direct te worden betaald bij beheerder of receptie.

9.3.3 Indien de Accommodatie niet schoon of met beschadiging aan de inventaris wordt achtergelaten, kan de waarde hiervan worden achtergehouden op de waarborgsom.

Artikel 10. Verplichtingen

10.1 Verplichtingen Verdala

10.1.1 Verdala zal zich inspannen om de informatie die zij verstrekt op de Website zo spoedig mogelijk, na ontvangst van aanvullende informatie van de Eigenaar van het Park of de Eigenaar van de Accommodatie, bij te werken in overeenstemming met de aangereikte informatie.

10.1.2 Verdala is niet aansprakelijk voor het ontbreken van informatie op de Website die zij niet (tijdig) van de Eigenaar heeft ontvangen.

10.2 Verplichtingen Reizigers en Medereizigers

De (Mede)Reiziger en hun eventuele gasten verplichten zich tot behoorlijke nakoming van alle in deze Algemene Voorwaarden opgenomen verplichtingen, alsmede de opgenomen verplichtingen in het reglement van het park.

Artikel 11. Klachten

Verdala maakt onderscheid tussen klachten voorafgaand aan de vakantie en klachten tijdens uw verblijf.

11.1 Klacht voorafgaand aan de vakantie

Hieronder vallen klachten over het reserveringsproces, de Website, de service en de informatie.

11.2 Klacht tijdens verblijf

11.2.1 Heeft de Reiziger een klacht over de Accommodatie of het park, dan dient deze klacht eerst kenbaar te worden gemaakt aan de Eigenaar van de Accommodatie of het park, zodat deze de gelegenheid krijgt om de klacht op te lossen. Mocht de Reiziger en Eigenaar geen oplossing kunnen vinden, dient de Reiziger contact op te nemen met Verdala.

Verdala tracht de klacht binnen 48 uur op te lossen.

11.2.2 Indien de Reiziger nalaat zijn klacht tijdens zijn verblijf schriftelijk of telefonisch te melden, waardoor Verdala niet in de gelegenheid wordt gesteld de klacht op te lossen, kan de Reiziger er later bij Verdala geen beroep meer op doen. Een eventueel recht op schadevergoeding komt dan te vervallen.

11.2.3 Een klacht die ter plaatse niet tot tevredenheid is opgelost, moet schriftelijk binnen 2 weken na afloop van de reis worden ingediend. Verdala zal binnen 1 maand na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Verdala is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de (Mede)Reiziger door welke oorzaak dan ook.

12.2 Het gebruik van alle faciliteiten en diensten op de vakantiebestemming is voor eigen risico van de (Mede)Reiziger.

12.3 Verdala is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden doordat de gehuurde Accommodatie niet aan de eisen of wensen van de Reiziger voldoet.

12.4 Verdala kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde Accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van de Accommodatie.

12.5 Evidente fouten of vergissingen op de Website binden Verdala niet.

12.6 Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld (foto) materiaal is Verdala niet verantwoordelijk.

De (Mede)Reiziger wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. Verdala is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de (Mede)Reiziger.

12.7 Het staat de Eigenaar vrij om de (Mede)Reiziger voorschriften ter hand te stellen over het gebruik van de Accommodatie en al hetgeen daarbij behoort. Tijdens het verblijf is de (Mede)Reiziger aansprakelijk voor de tijdens het verblijf toegebrachte schade aan de Accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte Accommodatie behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instantie te verlopen tussen de Eigenaar en de Reiziger. Indien de schade niet met de Eigenaar afgewikkeld is, is Verdala gerechtigd de Reiziger (namens de Eigenaar) aansprakelijk te stellen voor de (geleden) schade. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Reiziger, welke op de bevestigingsfactuur vermeld staat.

12.8 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze Algemene Voorwaarden zijn gesloten.